Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Olika typer av Yoga

Det finnas olika medel för att förstå olika aspekter av den Absoluta Sanningen och upprätta vårt band med vart och ett av dem. Dessa processer är avsedda för olika typer av människor, i överensstämmelse med deras behov, utveckling eller speciella intressen. Herren Krishna själv, i Bhagavad Gita Som Den Är, med kommentarer av Srila Prabhupada, Hans Rene Hängivne, summerar de olika yogaprocesserna i dessa fyra:

 • Karma Yoga - De Osjälviska Handlingarnas Yoga, genom vilken den materiella personen (även kallad karmi) lär sig att handla osjälviskt till den Högste Herrens förmån för att på detta sätt träda i den andliga förståelsens sfär. Karma, vare sig den är bra eller dålig, är resultatet av våra gärningar som håller oss bundna vid denna materiella värld, och Karma-Yoga är "konsten att handla korrekt" för att frigöra oss från dessa materiella band och på så sätt knyta våra band till Gudomens Högsta Personlighet på den andliga plattformen. Processen innefattar att offra resultatet av alla våra handlingar till Honom; vilket betyder allt vad vi gör, vare sig det är att arbeta, sjunga, studera, laga mat, dansa, etc., allt bör vara som ett offer för vår älskade Herres väl och för allas väl över lag.

 • Jñana Yoga - Kunskapens Yoga, är processen i vilken den praktiserande (även kallad jani) genom att utvidga sitt intellekt, kan uppnå förståelse av Brahman-aspekten av den Absoluta Sanningen eller Hans kännetecken Sac - Evighet. Jana betyder kunskap, och Jana Yoga är en intellektuell process, där janin ägnar all sin tid åt att studera universum och dess lagar, de levande varelserna och deras relation till den Högste Skaparen, och till sist ägnar han sig åt Veda-studier, och alla vediska skrifter. Hans mål är förståelsen av Brahman och fördjupa sig i Brahmajyoti, ljuset från Brahman.

 • Ashtanga Yoga - De Mystiska Krafternas Yoga, är den process i vilken den praktiserande (även kallad yogi) genom att rena, lugna och kontrollera sin kropp och sitt sinne, kan uppnå förståelse av Paramatma-aspekten av den Absoluta Sanningen, eller Hans kännetecken Sac-Cid - Evighet och Transcentdental Kunskap på samma gång. Ashta betyder åtta, och anga betyder delar. Därför är också Ashtanga Yoga känd som det åttafaldiga yogasystemet, eller De Åtta Vägarnas Yoga. Vismannen Patanjali Muni var den förste att systematisera praktiserandet av Ashtanga Yoga i sina Yoga-Sutras. Genom denna process uppnår man koncentration. Den perfekta koncentrationen medför ett sinne utan tankar eller materiella mentala aktiviteter, och detta är Samadhi, eller Högsta Medvetande; detta är det perfekta stadiet vid meditation, som för med sig frid och kunskap om verkligheten. Med detta Högsta Medvetande kan yogin förnimma Herrens transcendentala form i sitt hjärta och på samma gång i hjärtat av alla levande varelser som Översjälen, eller Paramatma, och så vidgas hans syn på existensen i alla avseenden. Detta är det yttersta målet med Ashtanga Yoga. När yogin emellertid kommer i direktkontakt med Gud, vaknar också en kärleksfull känsla och önskan att tjäna Honom, med vilket han nu är skickad att träda in på Hängivenhetens, eller Bhakti Yogas, plan.

  De åtta vägarna i Ashtanga Yoga är:
  1. Yama: avhållsamheter och restriktioner
  2. Niyama: iakttagande eller normer
  3. Asanas: ställningar eller läge/hållning
  4. Pranayama: Styrd/kontrollerad andning
  5. Pratyahara: introspektion, eller sinnets tillbakadragande från sinnesobjekten.
  6. Dharana: mental koncentration.
  7. Dhyana: Meditation.
  8. Samadhi: Stadiet av högsta medvetande eller trans.

  Ändamålet med Ashtanga Yoga är alltså att kontrollera sinnet och lösgöra det från fasthängandet vid sinnesobjekten, för att den betingade själen på detta vis ska kunna bli befriad. För ju mer fäst man är vid sinnesobjekten, desto mer intrasslad blir man i den materiella existensen. Så är då inte målet med dessa övningar att uppnå någon sorts materiell lycka, utan för att tillåta upphörandet av hela den materiella existensen. Enligt Bhagavad Gita är den som söker förbättra hälsan eller strävar efter materiell perfektion, ingen yogi. Inte heller leder upphörandet av den materiella existensen till "tomheten", det är bara en myt, eftersom det inte existerar någon tomhet någonstans i Herrens skapelse. Det är helt enkelt så att ingen kan nå den Andliga Himlen eller komma till Herrens Eviga Hem (Vaikuntha Goloka Vrindavan), utan den lämpliga förståelsen av Krishna och hans fullständiga expansion Vishnu. Med andra ord; perfektionen i Ashtanga Yoga-systemet - eller Mystikens Yoga - är befrielse från den materiella existensen, och inte några magiska jonglörkonster eller gymnastiska bedrifter för att lura naiva personer.

  När man mediterar i trans på den Högste Herren och man på samma gång reglerar kroppens och sinnets vanor, kommer man i kontakt med Herrens Sac-Cid-krafter, och dessa Herrens inre krafter ger kunskap och lycka. Som en följd av detta befinner man sig i den Andliga Insikten och erfar jaget med rent sinne och känner en gränslös lycka för en sådan andlig förnimmelse, det vill säga en transcendental glädje utan böjelse, för ens sinne är nu i frid, ens lidelser har nu lugnat sig och kommer aldrig mer skakas om, inte ens mitt i de största svårigheter. På detta sätt är man befriad från allt elände som kommer till följd av själens kontakt med den materiella naturen. Dessutom inser man att Översjälen som bor i alla och som genomtränger yogin med denna Andliga vision, inte är någon annan är Herren Krishna. På detta stadium ser yogin att alla varelser existerar i Krishna, och Krishna i alla varelser.

  Bhagavad Gita förklarar emellertid samtidigt att detta praktiserande av Ashtanga Yoga inte är möjligt i denna tidsålder, för det är omöjligt att en vanlig människa nuförtiden lämnar sitt hem och går till en enslig plats bland bergen och i skogarna för att praktisera Yoga. Detta var en process som var avsedd för en tidsålder lång tid tillbaka. När denna process förkastades som opraktisk för människorna redan för femtusen år sedan, då Bhagavad Gita talades av Krishna till Arjuna, vad ska man då inte säga om denna process för den moderna människan?

 • Hatha Yoga
 • - Här handlar det om det exklusiva praktiserandet av ställningar och styrd eller kontrollerad andning, och detta kallas också för Kroppslig Yoga, som blivit så populär i västvärlden. Detta är inte så förvånande, eftersom vår kultur lägger stor vikt vid den fysiska formen av kroppen. Ordet Hatha härleds till två rötter ur sanskrit; Ha, som betyder Sol, och tha, som betyder måne. Båda symboliserar de två existerande polerna: den positiva respektive den negativa. Dessa två poler finns närvarande överallt i universum, från de största galaxer till de minsta bakterier. När dessa poler är i balans råder ordning, och i obalans alstras kaos eller oordning. Alltså, då kroppen är ett mikrokosmos, säger man också att hälsa råder när dessa strömmar är i balans. På samma sätt uppstår sjukdomar när en av dessa dominerar. Hatha Yoga är därför processen, eller den naturliga terapin, för att uppnå psykorganisk balans, genom att korrigera obalans och omvandla kaos till ordning och perfekt hälsa. Dessa strömmar är luften som går in genom näsborrarna och förflyttas inom kroppen, energigivande och närande för varje cell i organismen. Alltså har Hatha Yoga som mål att kontrollera de fem typer av luft som omger den rena Själen mitt i alla lika typer av ställningar; men inte för att uppnå något materiellt välstånd, utan för att befria den lilla Själen som är omgiven av materiell atmosfär.

  Faktiskt borde vi sköta om vår kropp, inte för att vi egentligen är vår kropp, utan för att kroppen är verktyget för vår sanne Herre (som är Själen), och vi borde förbättra den med ändamålet att den ska främja för vår själs utveckling. Dessa övningar har en tendens att påskynda enormt reningsprocessen genom kontroll och stabilisering av vårt oroliga sinne. De stimulerar förståelsen av vår sanna identitet att vi är Andesjälar, vilkas högsta mål är att evigt tjäna och älska Gud.

 • Bhakti Yoga - Kärlekens Yoga eller Den Till Herren Tjänande Kärlekens Yoga, kallas även Krishnamedvetande. Detta är den process där den praktiserande (även kallad bhakta eller hängiven) genom rening av sitt hjärta kan uppnå förståelse av Bhagavan-aspekten av den Absoluta Sanningen eller hans kännetecken Sac-Cid-Ananda-Vigraha: Evighet, Andlig Kunskap och Gudomlig sällhet, förkroppsligat.

  Bhakti betyder hängivenhet, och Bhakti Yoga är också känt som Buddhi Yoga, eller Intelligensens Yoga (buddhi betyder intelligens). Bhakti Yoga lär oss att upprätta en relation av kärlek och hängivenhet med den Högste genom den osjälviska kärleksfulla tjänsten. Enligt Bhagvad Gita är Bhakti Yoga kulmineringen av alla yogasystem; det betyder att alla annan Yoga är framsteg som leder oss till Bhakti Yoga, vilken är den enda processen genom vilken man kan utveckla Prema Bhakti, eller Ren Kärlek till Gudomens Högsta Personlighet, som är det allra högsta målet av all perfektion. Alltså är alla resultat från de andra yogasystemen inkluderade i Bhakti Yoga, så som: obundenhet, sinneskontroll, upplysning eller kunskap, ett uppväckt medvetande och den kärleksfulla relationen med den Högste.

  Allt man gör inom Bhakti, är att behaga Krishna. Den hängivna tjänsten, eller den kärleksfulla relationen till Gud, har 9 grunder. Egentligen innehåller den alla bitar som finns i de andra yogasystemen, t ex de reglerande principerna, yama, niyama, meditation, etc. Yama, niyama, koncentration, meditation, etc.; men det beror ändå inte på dessa, utan på viljan att älska Krishna på ett naturligt sätt och inte sluta tänka på Honom. Bhakti Yoga väcker denna kärleksfulla känsla på ett så starkt sätt, att Själen helt enkelt rörs av önskan efter Krishna., den är fullständigt överlämnad till Krishnas vilja och handlar efter Krishnas vilja. Och här finns den subtila skillnaden mellan Bhakti Yoga och Karma Yoga; i Karma Yoga offrar man sin handling till Krishna, motiverad av skuld eller skyldighet, men i Bhakti Yoga är samma handling motiverad av kärlek till Krishna. Dessutom är varje levande varelse avsedd genom sin sammansättning, att med kärlek och hängivenhet tjäna den Gudomlige Herren, eftersom hon är en oskiljaktig del av Herren. Detta bekräftas i Srimad Bhagavatam på följande vis: "Vemhelst som inte erbjuder sin tjänst och som missköter sin skyldighet gentemot den Ursprunglige Herren, som är källan till alla levande varelser, kommer med säkerhet att falla från sin konstitutionella position."

  Bhakti Yoga består av 9 processer som har beskrivits av Prahlad Maharaj:

  1. Sravanam, höra om Krishna eller Krishnas namn.
  2. Kirtanam, sjunga Krishnas Heliga Namn.
  3. Smaranam, minnas Krishna.
  4. Vandanam, offra utvalda böner till Krishna.
  5. Pada Sevanam, tjäna Herren Krishnas lotusfötter.
  6. Dasyam, lydigt tjäna Krishnas önskningar.
  7. Archanam, dyrka Krishnas gudsgestalt.
  8. Sakhyam, utveckla vänskap med Krishna och bli Hans goda vän.
  9. Atma Nivedam, hänge sig fullständigt eller överlämna sig helt åt Krishna.

  Bhaktan, eller den som praktiserar Bhakti Yoga, kan tillämpa en, två, tre, fyra eller alla de viktiga processerna. Det är ju så att all tjänst till den Absolute, i sig är är Absolut, utan kvalitativa eller kvantitativa skillnader på det materiella planet. På det andliga planet är allt identiskt med resten, även om det finns en stor transcendental variation. Och fastän alla färdigheter är viktiga i Bhakti Yoga, så anser man tre av dem vara viktigare:
  1. Sravanam, höra om Krishna
  2. Kirtanam, sjunga Herrens Heliga Namn
  3. Smaranam, Minnas Krishna

  Att sjunga Herrens Heliga Namn i Maha-mantrat

  Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
  Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
  ,

  är den process som rekommenderas av Sri Chaitanya för den här tidsåldern. Han säger: "I denna Kalis tidsålder, finns inget annat sätt att befria sig från denna materiella insnärjning, än att uttala Hans Heliga Namn. Detta är befallningen i alla uppenbarelseskrifter. Det finns inget annat sätt, inget annat sätt finns."

  En person som är Krishnamedveten, når lätt resultatet av yogautövande, utan separat ansträngning, men en yogapraktiserande person kan inte nå resultat utan att bli Krishnamedveten.

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association