Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Själen

I Bhagavad Gita (7.4-5), säger Herren Krishna till Arjuna: "Jord, vatten, eld, luft, rymd, inre sinne, intelligens och falskt ego - tillsammans utgör dessa åtta Mina avskilda materiella energier. O starkt beväpnade Arjuna! Förutom dessa finns Min högre energi, vilken omfattar alla levande varelser, som utnyttjar denna lägre, materiella naturs tillgångar."

I den här texten sägs att Herrens lägre energi manifesteras i åtta olika element som är fem tyngre element, som bildar den grövre kroppen; jord, vatten, eld, luft och rymd, och tre element som utgör den subtila kroppen; sinne, intelligens och falskt ego. Och bakom dessa draperier hittar man den Levande Varelsen, eller Andesjälen, som tillhör den Högste Herrens natur, eller högre energi, men som är täckt av de åtta elementen. Hur det än är, så är båda formerna av den materiella naturen, den grövre och den subtila, produkter av den lägre energin; och de Levande Varelserna som utnyttjar dessa lägre energier för olika ändamål, utgör den Högste Herrens Högre energi, och det är på grund av denna Högre energi som hela den materiella världen fungerar. Den kosmiska manifestationen har ingen makt att handla, ifall inte denna Högre Energi, d v s Själen, rör vid den. Dessutom kontrollerar alltid energikällan dessa energier, och på det viset är alltid de levande varelserna, eller själarna under den Högste Herrens kontroll och kan inte existera oberoende.

I första delen av andra kapitlet i Bhagavad Gita, beskriver Krishna Själen som Medvetandets källa och den aktiva principen som ger kroppen liv hos varje levande varelse. Denna livskraft, vilken är av samma andliga natur hos alla levande varelser, är skild från materien och överlägsen den. På detta vis är Anden en gnista från den rena Andliga Energin som kommer från Gud. Denna Andliga Gnista, Själen, som är en del av den Högsta Andliga Varelsen, kommer ursprungligen från den andliga världen till den materiella världen. För dens skull är hennes andliga natur full av lycka, evighet och kunskap.

I Svetasvatara Upanishaden (5.9) och i Srimad Bhagavatam, beskrivs storleken på denna själ som en tiotusendel av yttersta toppen av ett hårstrå. Den går inte ens att se genom det bästa mikroskop. Följaktligen är den individuella andesjälen en andlig atom som är minrdre än materiella atomer, och sådana atomer är oräkneliga.

Enligt Mundaka Upanishaden, är denna atomiska själ belägen i hjärtat på vrje levande varelse tillsammans med Översjälen, eller Paramatma (Vishnu), och det är därför som alla energier från den kroppsliga rörelsen utgår från den delen av kroppen. De röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna, får sin energi från Själen. När så Själen överger denna position, upphör aktiviteten hos blodet att generera fusion. Vetenskapen accepterar de röda blodkropparnas betydelse, men man kan inte fastställa Själen som energikälla. Däremot medger vetenskapen att hjärtat är centrum för kroppens alla energier.

Allt som existerar är en produkt av materia och ande. Anden är grunden i skapelsen, och materien är skapad av anden. Anden skapas inte under en viss etapp under materiens utveckling, utan denna materieööa värld manifesteras enbart på grund av den Andliga Energin. Den materiella kroppen utvecklas för att anden finns närvarande i materien; barnet utvecklas till ungdom och vuxen genom närvaron av denna ande. Kroppen förändras hela tiden från det den föds, och allt som föds ska dö en gång. Men livet som finns i materien påverkas inte av dessa förändringar, det varken föds, lider eller dör. Andesjälen är evig och har ingen början och inget slut.

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare