Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Vad är Yoga?

Ordet Yoga har sitt ursprung i sanskritordet Yuj, som betyder förbindelse, band, förening. Denna förbindelse i Indiens alla filosofiska och religiösa system, betyder: Förbindelsen mellan vårt sanna jag, som är den Eviga Andesjälen, och Gud, det Högsta Andliga Varat. Yoga är alltså ett liv av förbindelse, och därför ar det en Form av Liv, eller den Sanna Naturliga Konsten att Leva.

Det slutgiltiga målet med Yoga är Självförverkligande, och det högsta målet med självförverkligandet är att förstå Gud, det Högsta Andliga Varat. Alltså börjar utvecklingen av detta självförverkligande med förståelsen av att det sanna jaget inte är denna materiella kropp, utan den rena andliga energin som manifesteras genom vårt medvetande. Senare blir man varse att det rena andliga jaget är evigt en del av Gud, den Högste Herren. Och slutligen lär man sig leva fullständigt försänkt i denna lycksaliga transcendentala relation med Krishna, vår Gudomlige Herre. Den som har nått detta stadium, har nått den högsta perfektionen i livet. Vi är faktiskt förbundna med den Högste Herren genom Tjänst. Den Högste Herren är den Högste njutaren och vi, de levande varelserna, är endast Hans tjänare. Vi skapades till Hans njutning, och om vi deltar med Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, i denna eviga njutning, kommer vi att bli lyckliga. Vi kommer inte att kunna nå lyckan på något annat sätt. Det är inte möjligt att bli oberoende lycklig, på samma sätt som ingen del av kroppen kan vara lycklig utan att samarbeta med magen. Den levande varelsen kan inte vara lycklig utan att erbjuda den Högste Herren sin kärleksfulla transcendentala tjänst. Detta är vår eviga relation till Honom; en relation av kärleksfull tjänst utan egenintresse.

I verkligheten är det så, att när vi förstår den själs natur som är vårt sanna jag, kan vi också omedelbart förstå Gud eller Översjälen. Skillnaden mellan Översjälen och själen ligger i att Gud är en mycket stor Själ och den levande varelsen är en mycket liten själ. Men båda är kvalitativt lika. Så är det då att Gud genomsyrar allt, medan den levande varelsen eller Själen är begränsad till en viss plats; men naturen och kvalitn på de båda är densamma. Detta är principen i Bhagavatafilosofin, som den uttrycks av Herren Caitanya Mahaprabhu: Principen att alla levande varelser samtidigt är lika och olika Gud. Själen är emellertid, beroende på dess litenhet och dess uråldriga önskan att avlägsna sig från Krishnamedvetande, benägen att känna sig fascinerad och attraherad av den materiella energin. När hon så kommer i kontakt med denna energi, hamnar hon under sinnenas inflytande i den här världen, där själen har en tendens att göra sig olika typer av kroppar som är lämpliga för att förverkliga hennes olika aktiviteter och önskningar om personlig njutning. På så sätt finner sig för närvarande vårt medvetande fullständigt besmittat och täckt av denna världens illusoriska energi, även kallad Maya; så till den grad besmittat, att vi har glömt vår ursprungliga beskaffenhet att vara eviga andesjälar och vår sanna relation med Sri Krishna, den Högste Andliga Varelsen, att vara Hans medarbetare och älskande tjänare. Helt tvärtom, har vi kommit att identifiera oss med denna materiella värld och tror att vi är dessa grova kroppar, och vi tror att det bortom denna synliga värld inte finns någonting mer. Konsekvensen av allt detta, är att vi för varje gång kommer att finna oss allt mer fångade i denna Samsara, detta eviga kretslopp av upprepad födelse, sjukdom, åldrande och död, som till hör denna värld. Då själen är ett resultat av denna felaktiga föreställning, ett liv fyllt av ångest och smärta, kan hon inte bli lycklig utanför hennes Sanna Hem, som är den andliga världen, på samma sätt som fisken inte kan leva utanför vattnet.

När vi är besmittade av den materiella världen, kallas vi betingade. Då lär oss Yoga, genom en bevisligt vetenskaplig process, hur man kan rena sitt medvetande från det materiella, eller med andra ord: Hur vi kan förandliga vårt medvetande. I rent medvetande utförs då inte längre våra gärningar för egen tillfredsställelse, utan kopplas till den Gudomlige Herrens vilja, vilken ger oss ett större behag och en sann njutning, eftersom Herren är Ursprungskällan till all njutning. Och endast på detta vis, kan vårt liv bli fullkomligt lyckligt. Med andra ord; så som en del av kroppen samarbetar med en annan del, på samma sätt är den levande varelsen en integrerad del av den Högste Herren; hon är bara en medarbetare, och inte skaparen eller njutaren. Den Högste Herren är den Högste Njutaren och den Högste Skaparen, och vi levande varelser, som underordnade tjänare, har endast som uppgift att samarbeta med Honom för att tillfredsställa Honom. Denna relation är som den mellan en husbonde och hans tjänare. Om husbonden är fullkomligt tillfredsställd, är också tjänaren det. Detta är vår sanna funktion och vår verkliga relation med den Gudomlige Herren.

Nåja, det räcker inte med att bara förstå att vår sanna identitet är andlig, utan man måste också kärleksfullt tjäna den Högste Anden, eller den Högste Brahman, Sri Krishna. Alltså - reningen består i att njuta allt genom Sri Krishna, då vi inte kan njuta av någonting direkt.

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare