Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Läran om reinkarnation


För att förstå läran om reinkarnation, är det nödvändigt att först acceptera det grundläggande konceptet att Medvetandet är en energi som är annorlunda och högre än den fysiska kroppen, det vill säga att det medvetna jaget är oberoende av den fysiska kroppen. Vetenskapsmännen har faktiskt inte kunnat förklara Medvetandet med de fysiska lagar som styr allt det övriga genom dess handlingssfär. Såsom det fysiska universat styrs av lagar (gravitationslagen, t ex) så styrs emellertid också det subtila universat av andra lagar, vilka bland annat inkluderar själens vandring och lagen om karma.

Så att läran om reinkarnationen är del av ett mycket större system, ett högre och komplicerat system som styr vandringen hos de levande varelserna från en kropp till en annan Och den typ av kropp man erhåller i sitt kommande liv, kommer att vara bestämd genom det medvetande man utvecklar under detta liv, och genom den oföränderliga karmalagen, eller lagen om handlingarnas återverkningar.

Enligt Mundaka Upanishaden, är den atomiska anden belägen i hjärtat på varje levande varelse tillsammans med översjälen (den Högste Herrens expansion, Paramatman), och det är därför som alla energier i kroppens rörelse utgår från denna del av kroppen. De röda blodkropparna transporterar syret från lungorna och får sin energi från själen. Och när själen lämnar denna position, upphör blodets aktivitet som fusionsalstrare. Då vandrar den individuella själen till en allan kropp på samma sätt som en person går från baby till småbarnsstadiet, från småbarn till ungdom, från ungdom till ålderdom; och sedan inträffar den förändring som kallas döden. Själen flyttar till en en annan ny kropp med sin energi, på samma sätt som vi byter gamla kläder mot nya. Det är allt detta som kallas själavandring eller samsara. Detta betyder att när själen önskar njuta av den här materiella världen, och så glömmer sitt sanna hem i den andliga världen, måste hon acceptera detta onaturliga liv av upprepad födelse, sjukdomar, ålderdom och död.

Vad är Karma?

Karma är ett sanskritord som betyder handling. Man refererar till en naturlag i liksom gravitationslagen; det är lagen om orsak och effekt, vars princip är: "Varje handling motsvaras av en motsatt reaktion av samma intensitet (aktion-reaktion)" . Denna är mycket lik Newtons tredje lag. I Bibeln talas också om karmalagen, men som verdergällningslagen: "Öga för öga, tand för tand" och "Det man sår får man skörda". På samma sätt sa Jesus: "Det ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem".

Vetenskapsmännen förstår hur denna fysiklag om aktion och reaktion gäller alla materiella objekt; att det inte kan existera handlingar eller händelser utan deras motsvarande orsaker, men majoriteten förblir omedveten om att denna lag också gäller på ett mer subtilt plan, som är medvetandets rike. Alltså har Jiva, eller den levande varelsen, sedan urminnes tider varit verksam i den materiella världen och njutit eller lidit reaktionerna av sina egna handlingar; handlingar som man bär med sig under vandringen från en materiell kropp till en annan. Medan hon vandrar, lider eller njuter hon resultaten av sina tidigare handlingar. Karma är fångenskap. Även "god karma" eller goda gärningar binder en människa till själavandringens hjul. Den levande varelsen skapar sitt eget karma med sina speciella önskningar om att njuta denna värld på olika sätt. På så vis är varken Krishna eller den materiella naturen ansvariga för den levande varelsens karma; man formar sitt eget öde. Och i enlighet med ens aktiviteter (under övervakning av den Högste), beviljar den materiella naturen helt enkelt den levande varelsen en anna kropp för att hon ska kunna förverkliga sina önskningar. Man får alltså den typ av kropp som beror av det medvetande man utvecklat. Och när det gäller detta medvetandets utveckling, beror det på våra tankar, önskningar och handlingar; allt det vi tänkt, önskat och gjort under hela vårt liv, stannar som intryck i vårt sinne och dessa är det som kommer att bestämma vårt bedvetandetillstånd i dödsögonblicket. Alltså kommer naturen att ge oss en ny kropp i enlighet med dessa tankar. Följaktligen är den kropp vi nu har, ett uttryck för det medvetandetillstånd vi hade sist vi dog. Givetvis beror det också på vårt karma. Karmats återverkningar är det damm som täcker vårt rena andliga medvetandes spegel. Om man vill ta sig ur detta samsara, eller hjulet av upprepad födelse och död, måste man bli fri frå sitt karma.

De vediska skrifterna lär oss att endast de frigjorda själarna, medvetna om sitt sanna jag, har förmågan att genomgå döden utan ångest. Och födelsen är en annan form av tortyr, som gör att alla minnen man skulle kunna ha med sig från det tidigare livet, suddas ut.

Nu kan vi emellertid frigöra oss från denna samsara, hjulet av upprepad födelse och död. Befrielsen från den långa kedjan av karma kommer genom kunskap. " Såsom en flammande eld förvandlar ved till aska, o Arjuna, så bränner kunskapens eld till aska alla återverkningar från materiella handlingar." (Bhagavad-Gita 4.37) Denna kunskapens eld refererar till den levande varelsens medvetande om sin konstitutionella position som evig tjänare till den Högste. När man överlämnar sig till Gud, till Krishna, försvinner genast all karma från det förflutna, från nuet och från framtiden. Den levande varelsen kan inte frigöra sig enbart genom sina handlingar. Vedaskrifterna menar att själen är evig och oåterkalleligt aktiv. "Det är sannerligen omöjligt för den i kroppen levande varelsen att överge alla aktiviteter. Inte desto mindre sägs det att den som försakar handlingarnas frukter är den som verkligen har försakat". Med andra ord, man måste lära sig att arbeta utan att dra på sig karma. Herren Krishna förklara i Bhagavad-Gita denna konst som kallas Karma Yoga. "Den som utför sina handlingar som offer till den Högste Herren, undslipper karma, lidande i den materiella världen. Denna handling av en så ädel uppoffring kallas akarma, det betyder handling utan återverkan (aktion utan reaktion).Narada Pancharatra förklarar att denna karma-yogakonst är att tjäna Sinnenas Herre med sina sinnen. Det är Mästarens funktion att undervisa sina lärjungar i konsten att handla utan återverkningar.

Vad är yoga?     Olika typer av Yoga     Själen     Karma och reinkarnation

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare