Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Den universella kärleken


DEN UNIVERSELLA KÄRLEKEN

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Den universella kärleken är den enda grundvalen, för att kunna presentera en handledning i hur man övervinner det tomrum, som den sekulariserade undervisningen lämnat efter sig. Undervisning som riktats mot en särskild religion, har orsakat förvirring hos de troende från andra religioner och förkastats av ateisterna. Detta har lett till den sekulariserade undervisningen i världen, vilket eliminerat många av de värden och moraliska föreskrifter och traditioner som finns inom olika religioner. Resultatet är emellertid en fostran utan vare sig starka kulturella, moraliska eller etiska grunder, och än mindre transcendentala sanningar. När man undanröjer någon andlig tradition, undanröjer man dock inte behovet av att förstå vår identitet bortom det som endast är kroppen. Vetenskapligt kan man hos varje varelse identifiera sådant som inte är synligt för ögonen, såsom känsla, tankar, önskningar, minne, intuition, minnen från tidigare liv, etc.

Den universella kärleken är en rad olika betänkanden som för oss närmare en upphöjd moral, utan att inskränka eller tvinga sig på andra emot deras eget sunda förnuft. Den universella kärleken stöds av alla heliga skrifter i världen. För att förenkla ett världsomspännande accepterande av den universella kärlekens principer, accepterar vi en del modern vetenskaplig information. Vi känner till exempel till den påverkan som köttätande, droger och promiskuösa vanor har på vår hälsa. Den universella kärlekens principer kan tjäna som utgångspunkt för att förstå lösningen på alla de konflikter som finns i världen, och på så vis är de berikande för alla samhällen.

1. Den universella kärleken belyser relationen till alla levande varelser. När vi ser på alla levande varelser som samexisterande på denna planet, och barn till samma moder natur, måste vi känna en anda av samhörighet med dem och försöka att uppföra oss så att vi inte förorsakar andra onödigt lidande.

2. Den universella kärleken belyser vår relation med moder natur. När vi ser att vi alla är beroende av godheten hos den stora moder jord och moder natur, måste vi studera hur man skyddar och bevarar den biologiska mångfalden och flodernas välmående, skogar, berg, odlingar, rent grundvatten, mångfalden i naturliga sädeskorn (inte hybrider), och skydda mot alla influenser av genmanipulerade produkter. Vi måste omsätta våra upptäckter i praktisk handling för att skydda moder natur.

3. Den universella kärleken belyser vår relation till offentligheten. När man ser hur girighet, lusta, vrede och våld, som tar allt större plats i medierna, besmittar sinnena hos barn och vuxna med okontrollerbara konsekvenser, måste vi undvika kontakten med sådana källor till degradering så mycket vi bara kan.

4. Den universella kärleken belyser vår relation till andra människor. När man ser att alla människor - utan anseende till tro, ras eller kön - kan vara bildade och upphöjda, materiellt och andligt, måste vi avvisa alla fördomar, all nedvärdering eller motvilja mot alla människor som är okända för oss och istället omfamna alla i vårt hjärta.

5. Den universella kärleken belyser vår relation till djuren som våra syskon i skapelsen. När man ser den grymhet som djuren utsätts för, för att de ska ätas och användas på olika sätt, förstår man att detta både kortsiktigt och långsiktigt kommer att orsaka fruktansvärda reaktioner för mänskligheten. Att använda kroppar som dött en naturlig död är acceptabelt, men dödandet av djur måste undvikas så långt som möjligt. Kött, fisk och ägg är inte önskvärd föda för en god hälsa.

6. Den universella kärleken belyser vår relation mellan könen. När man ser att det endast är i ett harmoniskt äktenskap som man kan ge ett naturligt och fullständigt skydd för barnen, måste man stärka familjen i sinnet hos alla. För att harmonisera i familjen, måste den universella kärleken vara centrum för uppmärksamheten hos båda makarna, och inte en tävlan emellan dem för deras själviska ändamål.

7. Den universella kärleken belyser våra åtaganden gentemot barnen. När man ser svagheten hos barnen och hur formbara de är, måste man erbjuda dem vård och uppfostran med den universella kärlekens riktlinjer, och ett skydd mot den smitta som motsäger dessa värden.

8. Den universella kärleken belyser vår förståelse av oss själva. När vi ser förändringarna i vår kropp, från barndom till ungdom och sedan till ålderdom, visar det att vårt medvetna jag är oberoende av kroppens förändringar. Som en själ på resa, ser vi oss själva med större uppgifter än att bara föda kroppen, etc. Att upptäcka sin eviga position eller att förverkliga sig själv, blir något viktigt i vårt liv.

9. Den universella kärleken belyser vår insikt om det egna ansvaret för alla våra tankar, ord och handlingar. När vi ser att allt som händer i den här världen, leder till en reaktion, är det lätt att förstå den universella Karma-lagen. Så för vårt eget bästa måste vi undvika allt som leder till en negativ framtid för oss. I stället måste vi åstadkomma förbättringar världen, och på så sätt få en positiv framtid för alla.

10. Den universella kärleken belyser vår förståelse för de faror som världen för med sig genom berusning av stimulantia, droger och alkohol. När vi ser att viktiga förmågor förstörs hos dem som använder berusningsmedel, måste vi anse dessa substanser vara en stor fara för mänskligheten, individuellt och kollektivt. Den universella kärleken låter oss känna en naturlig glädje som är mycket mer attraktiv och betydelsefull än berusning.

11. Den universella kärleken låter oss se oss själva som lyckliga tjänare och inte som mästare över andra. När man ser avund och främjande av andras svagheter som ett rättesnöre för den ene att exploatera den andre, och när man ser att likgiltigheten för andras lidande ökar kallsinnigheten i världen, kan vi upptäcka det härliga i att hänge sig åt andras väl. Att tjäna andra är en stor erfarenhet som gör att vi känner oss nyttiga och ger en stark självkänsla. Önskan att förtrycka andra leder bara till hat och bortstötande av andra, och ökar så vår ensamhet.

12. Den universella kärleken upplyser vår ande om ödmjukhet och tacksamhet över att vara försörjda, och om medlidande för att hjälpa de mindre gynnade. När vi ser att alla varelser på jorden försörjs med allt de behöver, som vatten, luft, mat, etc., måste vi känna oss mycket tacksamma för denna välmenande skapelse. Dessutom blir man ödmjuk när man inser att vi alltid är beroende av skapelsens nåd. På så sätt kan man lätt acceptera, att medlidande för dem som saknar något är vår chans att visa vår glädje, genom vår generositet mot andra.

13. Den universella kärleken belyser vår förståelse för andras tro. När vi ser att det alltjämt existerar många former av trosriktningar och religioner i tacksamhet till moder natur och den som kontrollerar henne, måste vi respektera alla typer av tro som inte orsakar andra varelsers lidande. Den som behandlar män, kvinnor eller djur illa, och gömmer sig bakom sin tro och tradition, diskvalificerar sig själv från att bli accepterad utifrån den universella kärlekens bud.

14. Den universella kärleken belyser vår syn på Förenta Nationerna. När vi ser dumheterna hos en världslig organisation när det gäller att skydda de försvarslösas rättigheter, föreslår vi att man ökar känsligheten för de levande varelsernas rättigheter och innesluter den universella kärlekens värderingar i utbildningsprogrammen hos Förenta Nationerna för att förbättra situationen i världen.

15. Den universella kärleken upplyser vår syn på medvetandets tidigare och kommande existenser. Ett flertal bevis på medvetandets tidigare existens - som underbarn, hypnotiska regressioner, liksom mänsklighetens ursprungliga traditioner - bekräftar medvetandets existens, oberoende av den aktuella kroppen. Denna fortsättning belyser klarare vårt ansvar för att utveckla den universella kärleken i våra handlingar, sett utifrån att kunna utvecklas från en kropp till en annan.

16. Den universella kärleken belyser vår förståelse för de energier som styr universum. När vi ser en stor mängd energikrafter som uppehåller skapelsen och som vårdar varelserna, utvecklar vi universell kärlek mot samma kosmiska energi och mot dess ursprung och dess manifestationer.

17. Den universella kärleken belyser vår förståelse av orsaken till vår existens. När vi ser vår individualitet som låter oss vara medvetna om vår existens, är det en klar indikation på att det i alltings ursprung existerar individualitet och en intelligent och medveten plan. Vi kallar denna varelse för Universums Högste Medvetne Varelse. Det lägre producerar aldrig något högre och det finns ingen möjlig chans att allt skulle fungera med denna perfektion.

18. Den universella kärleken belyser vårt mystiska seende och fenomenet med den inre rösten. När vi ser att alla varelser uppmärksammar en inre röst och att denna i sina rekommendationer överensstämmer med att inte orsaka andras lidande, är det tack vare en naturlig mystik hos alla varelser. I skilda kulturer, känt under olika namn, accepteras det som en hjälp från universums högsta medvetna varelse till var och en av hans barn.

19. Den universella kärleken belyser vår förståelse av det heliga ljudet. När vi ser att medvetandet försämras av otrevliga ljud och blir väl renat av andligt ljud, förstår vi att allt ljud gynnas av meditation och bön som ökar den universella kärleken hos oss.

20. Den universella kärleken belyser vår förståelse av den sexuella impulsen och dess koppling till en behaglig verklighet för mänskligheten. När vi ser att sexualiteten är inträdet till världen för alla varelser, men likväl kan vara orsak till mycket degradering, bekymmerslöshet och grymhet, förstår vi att den måste styras av mänskligheten under det strikta konceptet att inte förorsaka lidande för de inblandade. Utomäktenskapliga barn eller barn utan familjekärlek är resultatet av en egoistisk värld som är orienterad mot den egna njutningen utan att ta hänsyn till att vi är här för att lära oss att tjäna och älska andra med universell kärlek.

21. Den universella kärleken belyser vår förståelse för hasardspel och andra risker man tar för sitt nöjes skull, för att bli rik, bli känd, etc. När vi ser att spel om pengar ökar ångesten och tendensen att luras, och det börjar ruinera liv och familjer, måste vi undvika all verksamhet som inte har som målsättning att förbättra vårt medvetande och vår tjänst till familjen och samhället.

22. Den universella kärleken belyser vår känslighet kring fenomenet att älska och älskas som prioritet hos alla. När vi ser att hjärtat hos alla fångas av kärleksfulla relationer, kan vi förstå att allas ursprung är den universella kärleken. Om vi ignorerar denna ursprungliga universella kärlek och vill vara den centrala njutaren av våra relationer till andra, kommer allt att misslyckas och gå sönder gång efter annan. Om du sätter universums högste i centrum av din kärlek, ska du se att ingen kommer att lida av dina handlingar; du kan ha uppriktiga relationer och förberedas för den eviga kärleken.

23. Den universella kärleken belyser jagets existens och orsaken till det falska egot (tillfälliga identifieringar). När vi ser att vår existens är verklig som medvetna varelser, måste vi befria oss från tillfälliga mentala identifikationer som hudfärg, familj, land, tro, ideologi, socialgrupp, etc. Att kämpa mot andra på grund av våra falska identifikationer, våra mervärdeskomplex, överlägsenhet, etc., är orsaken till alla störningar här i världen

24. Den universella kärleken belyser kroppens död som något naturligt för att tillåta framåtskridande i utvecklingen av vårt medvetande. När vi ser att vi i varje ögonblick kan dö, inser vi att det viktiga är det medvetande som man har i just det ögonblicket. När man dör bör man alltså ha hängett sig åt den universella kärleken, och framgången för vår existens är garanterad. Döden är ju bara dörren för att gå in i nästa sal för växande och lärande.

25. Den universella kärleken belyser ursprunget till vår natur i skaparens vilja. Friheten är den största gåvan till var och en av oss från Universums Högste. Meningen med livet är att lära sig att använda denna frihet väl, och den universella kärleken är början till att träda in i den eviga kärlekens mystik.

26. Den universella kärleken är aktivism för allas väl och för alla som man kan nå.

27. Den universella kärleken belyser arbetet som en helig skyldighet i vår utveckling. När vi ser att alla människor måste arbeta för sin existens och delta i samhället med något bidrag, låter den universella kärleken oss alla upptäcka arbetet som något att glädjas över; något som ger värdighet åt själva livet och som man utför med kärlek och ansvar. Genom att uppoffringen och förmågan ökar, kan människan uppnå tjänster som är ännu mer värdefulla för alla.

28. Den universella kärleken belyser dyrkan av jorden, moder natur, solen, andra levande varelser, döden, samt tiden, som utvecklande etapper för att förstå transcendensen och den rena kärleken till Universums Högste, som är grunden till den universella kärleken. När vi ser att alla kulturer uttrycker sin respekt och vördnad för de högre krafterna på ett eller annat sätt, måste vi acceptera detta som en del av vår naturliga identitet. Utvecklingen av denna attityd tar oss till den universella kärleken. För att ge den önskade effekten, måste yoga, meditation, eldsoffer, religiösa ritualer och mantran vara redskap för att högtidlighålla vårt sökande efter den universella kärleken.

29. Den universella kärleken rekommenderar människan att leva med fina principer, bestående av respekt och en högre smak av frihet. Sluta konsumera kött, fisk och ägg. Sluta med utomäktenskapliga sexuella relationer. Sluta med hasardspel. Sluta att berusa kroppen. Sluta med allt skadligt som våld och främjandet av promiskuitet från medierna som omger oss här i världen. Särskilt bör vi skydda oss mot den materialistiska påverkan från TV, etc.

30. Den universella kärleken belyser det perfekta målet med livet: Att bli kärleksfull och uppriktig. Att bli tjänande och ärlig, barmhärtig och generös. Att älska och att tacka hela skapelsen, dess energier, olika bröder och systrar och deras skapare och uppehållare. Att med glädje och förträfflighet utföra våra olika arbeten som fäder, mödrar, syskon och ansvariga för att skydda den Universella Kärlekens principer på de olika tjänande poster vi har i vårt samhälle - detta är det perfekta målet med vårt liv.
Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare