Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Medvetna l%auml;rare


MEDVETNA LÄRARE

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Utbildning och fostran är porten till den civiliserade världen för alla människor, och alla är beroende av moralens värde och av den djupa förståelse som våra lärare och föräldrar haft. Enligt Srimad Bhagavatam, den heliga skriften i den vediska litteraturen, är instruktionerna till såväl lärare som föräldrar, att man inte bör ta på sig ansvaret att bli mor, far eller lärare, om man inte är redo att ge av det transcendentala budskapet till sina skyddslingar, på ett sådant sätt att de kan bli befriade från upprepad födelse och död.

Vad som är grundläggande i medveten fostran och undervisning är:

 • Mänsklighetens heliga skrifter, framförallt den vediska litteraturen
 • De andliga läromästarna i den tillförlitliga lärjungekedjan, vilka räknas som de högsta ledarna inom den traditionella undervisningen i den vediska kulturen
 • Och tillsammans med dessa lärare och föräldrar, även munkar eller framstående andliga personer som vittnar om andlig kunskap genom sitt strålande uppförande i perfekt harmoni med vad de själva lär.

Dessutom, för andlig fostran och för att kunna acceptera auktoriserad lärdom, måste man vara tacksam över det faktum att vi har en vägledande läromästare som lever i hjärtat på var och en av oss. Han manifesterar sig genom den inre rösten (oftast genom sunt förnuft). När vi med inre frid fortsätter vårt sökande efter ljus och klarhet, och när vi har en andlig horisont som mål, kan vi befria oss från lömska dogmer och vilseledande utbildningssystem med dolda motiv hos de så kallade utbildarna.

Det som i vårt samhälle kallas undervisning, lär ungdomar bara att njuta av den materiella kroppen, av sinnena, och att tro att det sanna jaget består av kött och ben. Denna undervisning som vill övertyga oss om att vi föds för att konsumera och producera materiella ting, blir till en fara för den sanna utvecklingsprocessen för individen som andlig varelse.

Undervisningen måste ge en klar vägledning om vår relation till denna vår materiella kropp som består av såväl grovkroppen som astralkroppen, vilken är subtil och utgörs av sinne, intelligens och falskt ego. Dessutom måste man få information om vår sanna inre identitet, om vår relation såväl till moder natur som till vår skapare och till resten av omgivningen och det som kommer till oss i form av kontinuerliga tester och prövningar i livet. Vår fostran och utbildning måste förbereda oss inför den slutliga examen döden då vi måste lämna denna materiella kropp.

I den andliga utbildningen i Bhagavad-gita, uppmärksammar vi Herren Krishnas (Guds) undervisning om det stora ansvar vi har här i världen, då vi måste fullgöra våra plikter och bli människor av högsta kvalitet. Därför kan alltså följande sägas om medvetna lärare i samhället:

 • Medvetna lärare vänder sig till den vediska visdomen för att på så sätt få upplysning av olika slag och lösa olika problem som uppstår här i världen.
 • Medvetna lärare är sina elevers villkorslösa välönskare.
 • Medvetna lärare förstår att vi alla är beroende av nåden, av intuitionen som vårt uppriktiga sökande ger oss, tack vare den inre vägledaren i vårt hjärta.
 • Medvetna lärare spekulerar inte kring sanningen.
 • Medvetna lärare förstår behovet av harmoni mellan alla varelser, vilket visar sig i ett naturligt och holistiskt leverne och med en vegetarisk diet.
 • Medvetna lärare undervisar om principerna och innebörden av lagen om karma (handling och konsekvens). Genom att känna till sambandet mellan orsak och verkan, måste de undervisa sina skyddslingar om att vara mycket försiktig i allt man gör för att inte begå några handlingar som för med sig negativa följder i framtiden.
 • Medvetna lärare är ödmjuka och agerar som redskap till den Högste Mästaren, den Högste Utbildaren. Herren Krishna säger i Bhagavad-gita:

raja-vidya raja-guhyam, pavitram idam uttamam
pratyakshavagamam dharmyam, su-sukham kartum avyayam

"Den kungliga kunskapen är den som ger insikt om självet,
och dess tillämpande är fyllt av glädje."

Utbildningen är inget påtvingat. Eleverna fostras till att upptäcka en högre njutning som kommer genom befrielsens principer, frihetens reglerande principer. De medvetna lärarna:

 • Inspirerar sina elever att leva ett liv fritt från all typ av berusning.
 • Inspirerar sina elever att vara trogna sina löften om celibat eller det heliga äktenskapet.
 • Lär sina elever att inte syssla med spel om pengar.
 • Lär sina elever att bli vegetarianer och att endast äta mat som offrats till Gud. Sådan mat renar medvetandet.
 • Hjälper sina elever att upptäcka livets mening, att ta reda på den absoluta sanningen och bli brahmanas, eller mänsklighetens tjänare med rötter i den transcendentala verkligheten.
 • Lär män och kvinnor att ömsesidigt komplettera varandra istället för att ivrigt och illojalt konkurrera mot varandra.
 • Sporrar eleverna att bli storartade studenter, stora lärare och duktiga tjänare till sanningen i detta liv.
 • Inspirerar, genom förtroende och kärleksfull behandling, sina elever att alltid ta sin tillflykt till en andligt framstående person om det skulle finnas några tvivel och tveksamheter i livet.

Medvetna lärare är mänsklighetens skatt. Om du vill bli en medveten lärare, kontakta då andra personer som har samma ideal. De olika utbildningssystemen som numera erbjuds de unga är begränsade och materialistiska. Även de dyra privatskolorna saknar andliga visioner och de erbjuder inget hopp för individens utveckling. Den tekniska förfiningen och att tala många språk, att ha en bred materiell utbildning, kan gynna en person om hon har värderingar och vet något om självkontroll och tjänst till mänskligheten. I annat fall kan kunskapen bli farlig.

Vi har sett att världslig kunskap kan bli en källa till arrogans och missbruk när de enskilda personerna inte har ett åtagande och ett högre ansvar. För att hjälpa alla som är intresserade av medveten undervisning, och för att tillhandahålla didaktiskt material och möjlighet att komma i kontakt med andra medvetna lärare, har vi öppnat flera sajter på Internet. På våra hemsidor kan du finna länkar på detta tema. Försök att bidra med dessa insikter på den plats där du bor.

Att grunda skolor för medvetna lärare är en fantastiskt fin målsättning, även om det är mycket komplicerat att genomföra. Utbildning i privat regi och i liten skala är enklare, men det är inte tillåtet överallt i världen. Det är viktigt att veta vilka de personer är som tar på sig ett grundligt ansvar i sanningens tjänst och som vill basera undervisningen för sina elever på de den vediska visdomens föreskrifter. Och utan tvivel kan vi alla hjälpa till i detta, eftersom enighet ger styrka.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindainstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare