Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Om abort...


Sri Isopanishad

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


ÅKALLAN

om purnam adah purnam idam
purnat purnam udacyate
purnasya purnam adaya
purnam evavasisyate

Gudomens Personlighet är perfekt och fullständig, och eftersom Han är helt fullkomlig är alla utflöden från honom, såsom denna fenomenvärld, perfekt utrustade som fullkomliga helheter. Allt som frambringas av den Fullständiga Helheten är också fullkomligt i sig självt. Eftersom Han är den Fullständiga Helheten förblir Han, fastän så många fullkomliga enheter utgår från Honom, den fullständiga jämvikten.

FÖRSTA MANTRAT

isavasyam idam sarvam
yat kinca jagatyam jagat
tena tyaktena bhunjitha
ma grdhah kasya svid dhanam

Allt rörligt och orörligt i universum behärskas och ägs av Herren. Man bör därför ta emot endast de ting som är nödvändiga för en själv, vilka har avsatts som ens andel, och man bör inte ta emot andra ting, väl medveten om vem de tillhör.

ANDRA MANTRAT

kurvann eveha karmani
jijivisec chatam samah
evam tvayi nanyatheto'sti
na karma lipyate nare

Man kan sträva efter att leva i hundratals år om man ständigt arbetar på detta sätt, ty den sortens arbete binder en inte till karma-lagen. Det finns inget alternativ till denna väg för en människa.

TREDJE MANTRAT

asurya nama te loka
andahena tamasavrtah
tams te pretyabhigacchanti
ye ke catma-hano janah

Den som dödar själen, vem det än må vara, måste inträda bland planeterna kända som de trolösas världar, fyllda av mörker och okunnighet.

FJÄRDE MANTRAT

anejad ekam manaso javiyo
nainad deva apnuvan purvam arsat
tad dhavato 'nyan atyeti tisthat
tasminn apo matarisva dadhati

Fastän Han förblir i Sin boning är Gudomens Personlighet snabbare än tanken och kan överträffa alla andra som springer. De mäktiga halvgudarna kan inte närma sig Honom. Fastän belägen på en plats, styr Han över dem som tillhandahåller luften och regnet. Han överglänser alla i förträfflighet.

FEMTE MANTRAT

tad ejati tan naijati
tad dure tad v antike
tad antar asya sarvasya
tad u sarvasyasya bahyatah

Den Högste Herren går och går inte. Han är långt borta, men Han är också mycket nära. Han är inuti allting, och ändå är Han utanför allting.

SJÄTTE MANTRAT

yas tu sarvani bhutany
atmany evanupasyati
sarva-bhutesu catmanam
tato na vijugupsate
/P>

Den som ser allting i förhållande till den Högste Herren, som ser alla levande varelser som Hans delar, och som ser den Högste Herren inuti allting, hatar aldrig någonting eller någon varelse.

SJUNDE MANTRAT

yasmin sarvani bhutany
atmaivabhud vijanatah
tatra ko mohah kah soka
ekatvam anupasyatah

Den som alltid ser alla levande varelser som andliga gnistor, kvalitativt ett med Herren, känner i sanning tingens natur. Vad kan då orsaka illusion eller sorg för honom?

ÅTTONDE MANTRAT

sa paryagac chukram akayam avranam
asnaviram suddham apapa-viddham
kavir manisi paribhuh svayambhur
yathatathyato 'rthan vyadadhac chasvatibhyah samabhyah

En sådan person måste i sanning känna den störste av alla, Gudomens Personlighet, som är icke förkroppsligad, som är allvetande, bortom klander, utan ådror, ren och obefläckad, filosofen som, tillräcklig i Sig Själv, sedan urminnes tider har uppfyllt allas önskningar.

NIONDE MANTRAT

andham tamah pravisanti
ye 'vidyam upasate
tato bhuya iva te tamo
ya u vidyayam ratah

De som odlar okunskapens gärningar ska träda in i okunnighetens mörkaste regioner. Än värre är de som sysselsätter sig med odlandet av så kallad kunskap.

TIONDE MANTRAT

anyad evahur vidyaya-
anyad ahur avidyaya
iti susruma dhiranam
ye nas tad vicacaksire

De visa har förklarat att ett resultat erhålls genom odlandet av kunskap och att ett annat resultat erhålls genom odlandet av okunskap.

ELFTE MANTRAT

vidyam cavidyam ca yas
tad vedobhayam saha
aviyaya mrtyum tirtva
vidyayamrtam asnute

Endast den som kan lära sig okunskapens och den transcendentala kunskapens metoder sida vid sida, kan höja sig över inflytandet av upprepad födelse och död och åtnjuta odödlighetens fulla välsignelse.

TOLFTE MANTRAT

andham tamah pravisanti
ye 'sambhutim upasate
tato bhuya iva te tamo
ya u sambhutyam ratah

De som ägnar sig åt att dyrka halvgudar träder in i okunnighetens mörkaste regioner, och ännu mer gäller detta dm som dyrkar det opersonliga Absoluta.

TRETTONDE MANTRAT

anyad evahuh sambhavad
anyad ahur asambhavat
iti susruma dhiranam
ye nas tad vicacaksire

Det sägs att ett resultat uppnås då man dyrkar den högsta orsaken till alla orsaker och att ett annat resultat uppnås då man dyrkar det som inte är det högsta. Allt detta har jag hört från de ostörda auktoriteterna, vilka tydligt har förklara det.

FJORTONDE MANTRAT

sambhutim ca vinasam ca
yas tad veobhayam saha
vinasena mrtyum tirtva
sambhutyamrtam asnute

Man bör fullständigt känna Gudomens Personlighet Sri Krishna och Hans transcendentala namn, gestalt, egenskaper och lekar, såväl som den förgängliga materiella skapelsen med dess förgängliga halvgudar, människor och djur. Då man känner dessa träder man bortom döden och den flyktiga kosmiska manifestationen, och åtnjuter ett evigt liv av kunskap och lycksalighet i Guds eviga rike.

FEMTONDE MANTRAT

hiranmayena patrena
satyasyapihitam mukham
tat tvam pusann apavrnu
satya-dharmaya drstaye

O Herre, upprätthållare av allt levande, Ditt verkliga ansikte täcks av Din bländande strålglans. Var snäll och avlägsna denna täckelse och visa Dig för Din rene hängivne.

SEXTONDE MANTRAT

Pusann ekarse yama surya prajapatya
vyuha rasmin samuha tejo
yat te rupam kalyanatamam tat te pasyami
yo 'sav asau purusah so 'ham asmi

O Herre, o ursprunglige filosof, universums upprätthållare, o reglerande princip, de rena gudshängivnas slutmål, välönskare till människosläktets alstrare - avlägsna vänligen skenet från Din transcendentala strålglans så att jag kan se Din lycksaliga gestalt. Du är den eviga Högsta Personliga Guden, lik solen, liksom jag.

SJUTTONDE MANTRAT

vayur anilam amrtam
athedam bhasmantam sariram
om krato smara krtam smara
krato smara krtam smara

Låt denna förgängliga kropp brännas till aska, och låt livsluften uppgå i luftens helhet. Kom ihåg, o Herre, alla mina offer, och eftersom Du är den slutgiltiga mottagaren, ber jag att Du ska minnas allt som jag har gjort för Dig.

ARTONDE MANTRAT

agne naya supatha raye asman
visvani deva vayunani vidvan
yuyodhy asmaj juhuranam eno
bhuyistham te nama-uktim vidhema

O Herre, mäktig lik elden, Du allsmäktige, nu betygar jag Dig all min vördnad och faller till marken vid Dina fötter. O Herre, led mig på den rätta vägen så att jag kan nå Dig, och eftersom Du känner till allt jag har gjort i det förgångna, ber jag Dig att befria mig från återverkningarna från mina tidigare synder, så att det inte uppstår några hinder för mitt framåtskridande.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare