Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Medveten konst


Medveten konst

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Vad menas med medveten konst?

I den andliga världen är varje ord en sång, och varje steg är en dans. The Harmony School of Conscious Art stöder, skapar och fördjupar all typ av konst som höjer medvetandet. Konsten är ett språk som uttrycks genom sånger, målningar, skulpturer, poesi och drama, med ett budskap som går direkt till hjärtat hos lyssnaren eller betraktaren.

  • Konsten väcker en anda av ansvar hos såväl konstnären som publiken.
  • Medveten konst är rösten mot orättvisor och missbruk av djur och natur.
  • Medveten konst höjer sig över exploateringen och den framträdande likgiltigheten i den materialistiska världen.
  • Medveten konst mediterar på skönheten och sötman som finns bortom det individuella medvetandet som existerar som ett ursprungligt behov hos varje varelse.
  • Medveten konst gör ansträngningar och uppoffringar för att gynna mänskligheten på vår jord.
  • Medveten konst låter oss att förena våra krafter med andra själar som önskar vara med på vägen mot ljuset och godheten.
  • Medveten konst befriar oss från ytlighet, fågänga och över-lägsenhetens ego.
  • Medveten konst tillintetgör fördomar och hjälper oss att se att vi alla är syskon, som barn till samme kärleksfulle skapare.
  • Medveten konst är möjligheten att göra denna värld vacker och att respektera det som har getts åt oss, som barnets första teckning eller en stor operakomposition. För alla är vi vittnen till samma skönhet som Gud har lagt ner i var och en av oss, och den hjälper kärleken hos oss att växa gentemot alla varelser i skapelsen.
  • Medveten konst hjälper oss se sambandet mellan orsak och olika verkan, av vilka handlingar som helst, som åstad-kommits av de medvetna varelser som styrs av sin egen fria vilja.

Den vediska visdomen har identifierat sextiofyra olika konstarter som utvecklats kring ett liv helgat åt sanningen, åt att inte skada någon, att vara medlidsam, återhållsam och ren i ens uppförande. The Harmony School of Conscious Art är en internationell förening av personer som identifierar sig med dessa framställningar och delar sina upptäckter. Dessutom organiserar de kulturella, utbildningsmässiga och artistiska aktiviteter där den viktigaste ingrediensen finns med, nämligen högre värden som hjälper oss samtycka till en högre smak på ett naturligt sätt, utan att man behöver berusa sig eller bedra sin partner, utan tvärtom, genom att vara medvetna och respektera såväl alla människor, som moder natur och våra mindre syskon djuren.

Vi inbjuder dig att ta del av information om detta ämne. Du kan besöka våra hemsidor där du kan finna mycket information, du kan ställa ut eller publicera dina alster, informera dig om kampanjer som genomförs och få tillgång till material från medvetna konstnärer av olika slag. Delta i våra aktiviteter och bli en medveten konstnär, en tjänare till den Högste Medvetne Konstnären. Den medvetna konsten har inga gränser, trots de personer inom konsten i dess olika former som imponerar på oss, vill vi framföra vår respekt för alla de stora konstnärer som många gånger förblir anonyma; konstnärer ur den vediska visdomen som hjälper oss att se Herren Krishna, den Högste Konstnären som kom med Bhagavad-gitas fina filosofi, de besegrande tonerna från Hans flöjt och rytmerna från dansen där man rör sig i fotbjällror.

På samma sätt erkänner vi alla konstnärer som tillagar läckerheter i köket, eller som syr fina kläder, som gör vackra blomsterarran-gemang och smycken i hängivenhet, och alla dem som ägnar sig åt att utveckla ekologiska samhällen, aktiviteter och tillställningar i medveten konst, konserter, yogapresentationer eller som visar oss bönens och meditationens konst, ödmjukhetens och det osjälviska tjänandets konst, konsten att leda och konsten att stötta de ledare som är rena i sina uppsåt.

Medveten konst är grunden för ett nytt tänkande inom ett samhälle som ängslas för att luras och bedras av sina ledare; sådana ledare som försöker fylla behovet hos var och en med löften och falska behag. Allt som finns här i världen har ett syfte; den medvetna konsten söker detta rena syfte för att såväl filmer och drama, som böcker och poesi ska vara av sådan kvalitet att den kan höja medvetandet hos åskådaren, lyssnaren och läsaren.

Varmt välkommen till The Harmony School of Conscious Art!


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindainstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare