Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Krig, ondska och katastrofer

Naturkatastrofer, onska och krig

Det kom ett brev med frågor från en av våra besökare, och eftersom det är frågor som de flesta undrar över ibland, vill jag här berätta hur vedaskrifterna möter de stora och svåra frågorna om naturkatastrofer, krig och ondska. Det talas i de vediska skrifterna om det trefaldiga lidandet, som består av plågor som orsakas av himlakropparnas och jordens verkningar, andra yttre fysiska plågor såsom våld och sjukdomar, samt inre psykiskt lidande.

Varför sker naturkatastrofer, ur religiöst perspektiv?
Den materiella naturen är Guds energi, som också kallas för maya, och när mänskligheten bryter mot Guds vilja och själva försöker göra sig herrar över liv och död och förorsakar lidande för naturen och Moder Jord, då kommer naturkatastrofer som en Naturens bestraffning under den Högstes ledning. Det handlar alltså om konsekvenser och återverkningar av mänsklighetens behandling av naturen.

Om Gud är god, varför finns ondska?
Gud är god, förvisso, och allt har sitt ursprung i Honom. Vi människor har alltså också vårt ursprung hos Honom; vi är små fragmentariska partiklar av Honom - partiklar som kvalitativt sett är lika Honom. Denna likhet består i att vi även har en personlighet och en fri vilja. Vårt naturliga tillstånd är att leva som eviga tjänare till Herren, Gudomens Högsta Personlighet, men istället för att tjäna Honom önskar vi att själva bli herrar, att njuta och själva bli tjänade. Vi var helt enkelt avundsjuka på Gud, och därför skapade Han den materiella världen så att vi skulle kunna njuta av våra sinnen - vi var ju inte nöjda med den himelska glädjen i den andliga världen tillsammans med Honom.

Nu innebär emellertid det materiella livet inte enbart njutning, utan även lidande... myntet har ju som bekant två sidor, och så är det också i den materiella världen: den är dualistisk. Här ser vi ljus och mörker, njutning och lidande, födelse och död, hälsa och sjukdom, rikedom och fattigdom, värme och kyla, godhet och ondska osv. I den andliga världen existerar däremot ingen dualism; där finns den eviga och fullkomliga lyckan och kunskapen hos Herren själv. När vi väljer att leva med vår egen njutning som mål för vårt liv, istället för att tillfredsställa den Högste Herren, blir konsekvensen lidandet som hör ihop med det materiella liv som vi valt.

Man ser ofta att människor inte bryr sig om Gud eller tror att Han överhuvudtaget existerar. Det är bara när något svårt lidande drabbar, som man skyller "ondskan" på Gud (som man annars förnekar). Man vill inte acceptera att varje människa själv har ett visst mått av fri vilja, och att man själv ibland väljer vägar som av andra levande varelser betraktas som onda.

Hur ser ni på krig, ur religiöst perspektiv?
Krig kan sägas bero på samma saker som jag tidigare nämnt. Jag ska citera en ur Srila Prabhupadas förklaring som vi hittar i Srimad Bhagavatam (bok 1, kap 10 vers2):

Världen liknas vid en skogsbrand som förorsakats av friktionen mellan de tätt växande bamburören. En sådan brand bryter ut av sig själv, eftersom sådan bambu-friktion uppstår utan yttre orsak. På liknande sätt påverkas de som vill spela herrar över den materiella naturen av varandras vrede, varför krigets eld utbryter och gör slut på den oönskade befolkningen. Dessa eldar eller krig äger rum utan att Herren har någonting med dem att göra. Men eftersom Herren önskar vidmakthålla skapelsen, vill Han att den stora massan följer självförverkligandets rätta väg, vilket gör det möjligt för dem att återvända till Guds rike. Herren vill att de lidande människorna ska återvända hem till Honom och att de upphor att lida av de tre materiella eländena. Hela planen för skapelsen har gjorts upp efter detta, och den som inte kommer till besinning lider i den materiella världen av eländen som vållas av Herrens illusoriska kraft.

Till sist ännu ett kort citat ur samma bok (kap.14 vers 10) som berör vad som sägs om det trefaldiga lidandet och dess orsaker och hur detta kan motverkas:

Civilisationens materiella framåtskridande innebär en framåtskridande ökning av det trefaldiga lidandet, orsakat av himlakropparnas inflytande, jordiska verkningar samt fysiska och psykiska plågor. Stjärnornas inflytande orsakar många plågor såsom extrem hetta, kyla, regn eller brist på regn, och följderna blir hungersnöd, sjukdomar och epidemier. Resultatet av allt detta blir att såväl kroppen som det inre sinnet utsätts för svåra plågor.

Människornas materiella vetenskap kan inte motverka detta trefaldiga lidande. Det är en bestraffning av mayas överlägsna energi under den Högste Herrens ledning. Att ständigt vara i kontakt med Herren genom gudshängiven tjänst kan därför rädda oss från att bli störda när vi utövar våra mänskliga plikter. Asurer (demoner) som inte tror på Guds existens, gör emellertid upp sina egna planer i försök att motverka detta trefaldiga lidande, men de misslyckas alltid. I Bhagavad-gita (7.14) förklaras det tydligt att den materiella energins återverkningar aldrig kan övervinnas, på grund av den bindande verkan som den materiella naturens tre kvaliteter har. De kan endast övervinnas av den som till fullo överlämnar sig till Herrens lotusfötter i hängivenhet.

Med vänliga hälsningar,
Manah Siksa Devi dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare