Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Universum

"Skapandet av det materiella universumet är som växandet av ett stort banyanträd
med början hos ett litet frö som redan innehåller allt som krävs
för att forma det. I verkligheten är det så att den kropp som hela världen har,
är helt enkelt ett litet universum".

- Srila Prabhupada


Universum, liksom allt skapat, döljer för människan ett stort mysterium, och trots att dess struktur har förklarats i detalj i olika texter i den vediska litteraturen, är det inte alltid lätt att förstå det, för i beskrivningarna kommer också med element eller subtila verkligheter, bortom vår förnimmelse. Om man till exempel skulle be oss beskriva världen som vi lever i, skulle vi inte kunna undvika att nämna element som jord, vatten och luft, som är substanser av olika täthet. vedaskrifterna talar dessutom om andra energier som är ännu subtilare, såsom eter, sinnet, intelligensen och egot. Dessa energier utgör också vårt universum, och historiens vise, med sin mest förfinade perception, kunde bli varse om en mycket djupare och exakt dimension än den moderna vetenskapen, när de kom så djupt i sina observationer som för att uppnå det personifierade planet i denna skapelse, källan som svarar för energierna som vi kan observera.

Den nuvarande vetenskapen att tillskriva denna skapelses ursprung som en ren explosion, avslöjar dess stora okunnighet och oförmåga att avslöja mysteriet som omger den. Liksom vi ser mikrokosmos upprepas i makrokosmos, och vice versa, så förklarar Veda universum som en struktur som upprepar sig praktiskt taget i vare organism. Så kan vi säga att varje varelse är ett universum och att universumet är en varelse. Fröet talar om trädet och cellen om kroppen. Så finner man universum representerat i jorden och i atomen i kosmos, och det stora mysteriet är människans ande i denna samma skapelse. På grund av detta sista, är det viktigt att ta i beaktande att den vediska kulturen mer centrerar sina värderingar på medvetandet än på de fysiska kropparna. Fördenskull är det grova fysiska inte annat än en förklaring eller representation av det sanna transcendentala som man försöker lära känna från vårt oservationsplan. Med andra ord är detta universum som en lekpark för den Högsta Sanningen. Sett på detta vis, kan vi enkelt förstå på vilket sätt hela denna skapelse kan innefattas i ett ljud, en vibration eller ett mantra, som kan vara Om i vedaskrifterna eller Ordet i Bibeln.

Detta universum är inget annat än expansionen av detta allra första ljud, det är förklaringen av dess budskap som stiger ner till de mest begränsade nivåerna av vårt förstånd. Därför ska universum förnimmas på det särskilda sätt som överensstämmer med kvalitén hos den som betraktar det. I överensstämmelse med denna princip, vidhöll filosofer som Berkelei och Hegel, att världen finns i vårt sinne och att vi, i enlighet med vårt medvetande, därur har en bestämd syn. Om detta påstående säger Sri Krishna i Bhagavad Gita, att för ateisten har denna värld ingen orsak, att det inte finns något sant bortom den, och att dess enda mening är att ge nöje och njutning åt dem som finns här. Men när Sri Krishna talar till oss om en sann yogi, om en överlägsen varelse, säger han att en sådan person ser Honom i allting. Hans vision är vitt skild från den förra.

Det är mycket intressant att notera att folken och kulturerna i historien generellt, i sina försök att förstå universum, började fråga sig vilket som var dess slutliga mening. Från början betraktade man det som en enda fullständig organism; vi skulle faktiskt aldrig kunna begripa oss på en bil, om vi inte i förväg visste vilken funktion den är bestämd att ha. Tyvärr karakteriseras vår nutida vetenskap av dess ateistiska hållning och man föreslår inte ens en mening med denna skapelse.

Men den vediska vetenskapsmannen står högt över detta, och som vi säger, ser han universum som ett försök att informera om en högre och transcendental verklighet. Beroende på detta, kan vi i hans beskrivning av detta kosmos, se honom gå från det grova till det subtila, som vi vandrar från stranden ut i havet, och därifrån till rymden eller den eteriska världen, eftersom sambandet mellan världen och den högre verkligheten är uppenbar i hans vision. Han förklarar skapelsen tillsammans med ursprunget som uppehåller den, som går till mer och mer subtilt, och osynlig genomtränger den okunniges syn. Sri Krishna säger att vi måste öva upp vår förnimmelse med den sanna kunskapen, och på så sätt kan vi se allt som det är.

På detta sätt, och för att summera, kan vi se att har vi fått en mycket tung uppgift att försöka visa universum enligt den vediska synen, för det visas för oss på skilda sätt, i olika böcker, för att tillfredsställa den sunda nyfikenheten hos utforskare på skilda nivåer. I vår exponering av universum, har vi bestämt oss för att lägga betoningen på ämnet, väsendet, i stället för formen, och för att på ett tydligt sätt överlämna det gudomliga budskapet - givetvis baserat på vedaskrifterna - som hela denna magnifika skapelse vill ge oss; samma budskap som våra gamla kunde uttyda i många kulturer förstods mycket väl. Detta betyder att denna underbara skapelse är ett fantastiskt verk av en skapare som borde dyrkas.

- Sripad Atulananda Acarya

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare