Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Sri Siksastakam

MEDVETEN KONST -- EN KULTUR AV GUDOMLIG KÄRLEK

av Srila B.A. Paramadvaiti Swami

Srila Prabhupada förde vaisnavakulturen ut i världen, och det är på grund av honom som man idag känner till denna mycket gamla kultur överallt på vår jord.

Vad är kultur?

Men vad är kultur? Varifrån kommer ordet kultur? Kultur härstammar från ordet kult. Och den sanna betydelsen av kult kommer från dyrkan av Gud. Alltså är kultur när människan uttrycker sin tacksamhet till Gud. Kult är att erkänna att vi alla är beroende av den Store Skaparen, den som besitter den oändliga kärleken till varje varelse och som har gett så generöst för vårt liv. Man kan se att det på många platser finns så kallade kulturhus, men på dessa ställen finner vi ting som på intet sätt har att göra med Gud, utan snarare är alster av personer som tror att de själva är skapare av konsten.

Låt oss nu analysera orden logos och mythos. Logos betyder logik, mänsklig intellektuell assimilering. Och mythos, vad är det? Ateisterna har gjort om mythos till mytologi; alla talar om den grekiska mytologin, den romerska mytologin, Andernas mytologi, ursprungsfolkens mytologi, indisk, tysk, skandinavisk mytologi, etc. Och med denna typ av uppfattnig vill man låta förstå att det handlar om fantasiberättelser som människan hittat på för att rättfärdiga och förklara de företeelser som logiken inte kan förklara. Men nuförtiden har vi gått ännu längre; vi sätter oss över mytologin, rationaliserar allt och omvandlar det till vetenskap, till logik. På så sätt har människan förvrängt sanningen genom ateismen.

Om vi går till grekiskan för att analysera ordet mythos, finner vi att dess betydelse är uppenbarelse, det vill säga att en Högre Dimension görs synlig, den uppenbaras i en inre dimension, med andra ord när Gud görs synlig i den här världen på ett eller annat sätt. Så mythos är alltså universella uppenbarelser som inte på något sätt har att göra med uttalanden eller programförklaringar hos någon särskild grupp, som, genom att använda ett sofistikerat språk och utdrag från filosofin, vill skylta med sin egen storhet och söka omfatta endast sina egna futtiga intressen. Detta är inte mythos, eftersom mythos är Sanningen.

Det Mystiska korset

För att vi ska kunna acceptera något som mythos, uppenbarelse, måste det vara:

a) uppenbarat
b) sanning

Och för att veta att något är Sanning, måste vi lägga till logos. Låt oss se det såhär: det som kommer ner, mythos, är en vertikal linje (|) och logos är en horisontell linje (-). Båda tillsammans bildar ett kors (+), och detta är det Mystiska Korset, det Ursprungliga Korset, också i olika kulturer kallat, la cruz andina, chacana, etc. Logos och mythos måste med nödvändighet korsa varandra för logos måste uppskatta mythos. Och för att kunna förnimma mythos krävs såväl de olika materiella sinnene (syn, hörsel, känsel, smak och lukt), som de subtila sinnena (sinne, intelligens och ego).

Ateistiskt tänkande

Tendensen att vilja eliminera mänsklighetens källor till upplysning och att utesluta dem, att hävda att Gud inte finns och att all sorts uppenbarelse bara är ett påhitt av det mänskliga intellektet blandat med lögn detta är beviset på ateism. Det visar på en önskan om självupphöjelse, som har till målsättning att dra fördel av människor som inte har förmågan att lägga märke till detta för att utnyttja dem.

För denna typ av ateistiska tänkare är mystiken något världsligt eller någon sorts psykologisk sjukdom. De tror, som Justance Smith, den berömde teologen från USA, förklarade, att människan i detta nu är höjdpunkten av existensen, att logos, människans intelligens, den tekniska och sociologiska utvecklingen, etc., är det högsta man kan finna i den här världen, det högsta man kan sträva efter och att allt som har att göra med gudskult, de till mytologi förvrängda myterna, är uttryck för primitiva folk.

Och denna ateistiska verklighet har infiltrerat utbildningsministerierna; medier, kommunikation och handel används som rättfärdigande för att införa systemet på den fria marknaden. Vi kan också kalla detta för den starkares lag, som försöker inpränta idn om att det inte finns någon högre regel eller ordning här i världen, att det inte finns någon som man måste lyda, att det inte finns någon auktoritet, ingenting Absolut.

Det Absoluta

Ordet absolut på grekiska, betyder äkta eller icke förfalskad. Absolut är Sanningen, den är oföränderlig. Till exempel: att du finns, är sant. Att vi har medvetande, är sant. Det är sant att planeten går sin bana och att solen lyser. Men ateisterna säger det finns ingen absolut sanning, allt är relativt, beroende på ur vilken synvinkel man ser det. Men verkligheten är den, att det absoluta är det som fortsätter att existera när det jordiska, det relativa, försvinner. Det som är ditt absoluta syns när du dör, för det som finns kvar är själen och den är ditt absoluta. Kroppen bränns eller begravs, och den är alltså inte ditt absoluta; den är snart relativ, föda för mask.

Hur kan vi då göra gällande att det inte finns något äkta absolut separerat från dualism? Om vi odlar en mentalitet som tillintetgör möjligheten till separation från dualismen, betyder det att dualismen är det högsta som styr. Men verkligheten är att varelsen betraktar dualismen, och inte tvärtom; dualismen betraktar inte varelsen. Detta bevisar att dualismen är en del av det som hör världen till och att vi därför måste höja oss över den.

På den här punkten krävs att det finns mythos för att veta vilken uppenbarelse som finns om den Absoluta Sanningen, vilken information som finns om den nivå som ligger bortom det relativa, manifesterat inom det fysiskt jordiska i världen, det kroppsliga, jord, vatten, eld, luft, eter, sinne, intelligens och falskt ego. Vad finns bortom detta? Ingenting? Är vi bara en produkt av jord? Kommer vi att skänka vår vördnad åt endast en lerskärva? Eller kan vi erkänna att det finns ett medvetande som av naturen och av nödvändighet är Högre? Och kan vi erkänna, att eftersom det är högre måste det tillhöra en högre dimension och att som sådan behöver vi komma i kontakt med denna nivå, denna högre dimension?

Andlighet och vetenskap

Givetvis är logos en gåva från Gud och visar sig genom tvivel och tro. Först kommer tvivlet och sedan kan tron komma. Om det inte fanns tvivel, skulle det betyda att man måste acceptera det första som kommer i ens väg som det högsta. Så Gud har gett dig tvivlet för att du ska kunna undersöka med ditt logos, med din kapacitet till assimilation och urskiljning, vad som är dualistiskt och vad som inte är det. Denna punkt är mycket viktig, för när logos söker mythos är detta det centrala i frågan; när logos inte söker mythos, kommer allt att gå en förbi, och det som berör kan passera ovanför centrum eller på en annan sida om linjen, men det är bara i korset som kan vi finna Sanningen.

Därför är logos och mythos ursprunget till chacana deva, det mystiska korset som finns i centrum av det vediska yantrat (altare för åkallan av högre krafter). Studerar man livet och arbetet hos alla mystiker från olika epoker och strömningar, finner vi att de bekräftar att utan mythos skulle logos vara kaos. Så vetenskap utan andlighet är ren och torr spekulation, och å andra sidan blir andlighet utan vetenskap oftast sentimentalitet.

I verkligheten har korset i sig ingen större betydelse. Det enda av sant värde i korset är dess centrala punkt, för om det som kommer ner inte finner någon som tar emot, blir det obrukbart. Till exempel, en blixt kommer ner från himlen till jorden; om den inte kanaliseras upphör den i det ögonblick den kommer i kontakt med jorden, men om denna energistråle, som materiellt är mycket kraftfull, kanaliseras på ett visst sätt, kan den till och med döda en människa.

Faktum är att den högre kraften som kommer ner är ofantlig, men om det inte finns en mottagare, om det inte finns ett område som odlas, om det inte finns en brahminsk kultur (personer som ägnar sig åt Sanningen och som fullgör uppdraget som andliga rådgivare åt samhället) som undersöker vad som är Sanning; om det inte finns filosofisk kultur eller initieringsskola, då kommer det inte att finnas den ödmjukhet som krävs för att på riktigt kunna få inträde till det plan där man förkastar det som är onyttigt. Det är ju bara där logos och mythos finns som man förkastar det onyttiga och accepterar det värdefulla, och det är då som människan kan acceptera att bli nyttig och värdefull.

Hur är det? Är du redo? Denna förändring, detta korsande av två linjer är den centrala punkten, och i vårt liv visar det sig i mötet med den andlige mästaren och dennes accepterande att vara andlig vägledare. Här börjar avaroha panta, uppenbarelsens väg som renar oss, som också är punkten för fortsättningen, för genom honom stiger man stiger man i sin uppfattning av verkligheten.

Medveten konst är själens kultur

När vi går in i Krishnamedvetandets process, återupptäcker vi och uppskattar på nytt kulterna, och inte som det ateistiska antropologiska begreppet, utan från teistens synvinkel; genom att på olika sätt och nivåer ära Gud, att underkasta sig Hans vilja och offra alla talanger till Honom som själv har gett oss dem. Detta visar sig i all sin styrka i de Heliga Uttrycksfulla Konsterna från Indien, där man i tempel och på allmänna platser tillägnar den Högste Herren heliga danser, poesi, arkitektur genom byggen, blomsterarrangemang, läckra maträtter, musik och teater. Så förvandlas, i mötet mellan mythos och logos, all konst till Medveten Konst, en konst som till människor förmedlar ett sant område av upplysning och inre uppvaknande.

Medveten konst är själens kultur, för den föds ur den Högsta Själen, ur den Oändlige Konstnären, Vrajesvara Govinda Gopala. Från Hans flöjt utgår den andliga musiken som kallar alla själar till möte med mythos, en transcendental uppenbarelse som inbjuder oss till glädje och att göra anspråk på att övervinna egoismens plan, det vill säga alla försök att leva lyckliga utan Gud. Detta har människan försökt tusen- och miljontals gånger, och det har aldrig gett resultat. Därför är det intelligentaste att acceptera att utan Gud är jag ingenting. Utan Gud kan jag inte gifta mig, utan Gud kan jag inte vara konstnär, utan Gud kan jag inte vara lärare, utan Gud kan jag inte vara förälder, utan Gud kan jag inte vara lycklig, utan Gud kan jag inte känna sanningen. Han är din Far, den som uppehåller dig och som skapat dig. Och för att känna Honom, för att veta exakt vem Han är, dyrkar man Honom och åkallar Hans nåd.

Mänsklighetens erfarenhet lär oss att ateismen är outhärdlig. Ett liv utan Gud leder till något psykopatiskt, till trauman och sjukdomar, depression, kaos och total omoral. Detta är verkligheten, och därför ser vi att alla stora helgon och Herrens hängivna, under alla epoker och omständigheter, har närmat sig den Högste Herren för att vörda Honom och be om Hans bistånd och hjälp. Och detta är det som vi också, var och en, måste göra inför irreligiositetens och avvikelsens fenomen: vi måste bedja.

Och den Medvetna Konsten är bön. Konsten att tillaga prasadam är en bön, konsten att dansa för Gudsgestalten är en bön, konsten att komponera musik för Krishna är en bön, konsten att skriva en bok med andligt budskap är en bön, konsten att odla ekologiska grönsaker för att offra rena produkter till Krishna är en bön, konsten att öppna vattenkällor för att ge människor vatten som inte är förorenat är en bön, artik (dyrkansceremonin) där man offrar de fem elementen: jord, eld, vatten, luft, eter, och de tre subtila: sinnet i form av mantran, intelligensen genom att lyssna på Skrifterna, och slutligen, det falska egot genom vördnadsbetygelserna; allt detta är en bön. Den Medvetna Konsten är erkännandet att alla element och handlingar utgör en del av Guds oändliga nåd.

Tid för eftertanke

Ditt jags lidande kommer att följa dig liv efter liv, tills du är redo att böja ditt huvud inför Gud och tacka Honom för allt som Han gjort för dig, och tills du inför Honom lovar att acceptera att du fått ditt förstånd och din intelligens för att göra något underbart på jorden, och inte bara rusa genom världen och utnyttja dess resurser, få mänskligheten att gråta och blöda genom en ateistisk mentalitets tarvliga avsikter.

Nu är stunden för eftertanke, för det är på ett ögonblick som människan förverkligar sig och blir medveten, det är på ett ögonblick som man ger och kan ändra riktning på livet mot fulländning. Och detta är den riktning jag önskar, för att ni alla ska förstå den Medvetna Konstens konst och kunna finna den nödvändiga välsignelsen för att kunna se den underbara Gudomliga Handen, som alltid finns bakom allt, och som leder oss.


Söndagen den 16 januari 2005
Varsana Ekologiska Gård, Granada, Colombia
Översättning: Manah Siksa D dasi
Bild: Brahma Samhita das

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare