Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Trosmanifest för Krishnamedvetande


1. Vi tror att det är mänsklighetens skyldighet att söka sanningen och uppleva den.

2. Vi tror att människan inte äger jorden.

3. Vi tror att varje handling har sin motsvarande reaktion och att detta kallas karma-lagen, och detta följer de levande varelserna på deras resa genom den här världen, födelse efter födelse, tills de erkänner sina fel och erhåller självförverkligande. Vi tror inte på en evig fördömelse.

4. Vi tror att de egoistiska önskningarna har fångat de levande varelserna och att dessa binder dem till nya födelser i den materiella världen.

5. Vi tror på vegetarisk kost, som låter mänskligheten leva i harmoni med de andra levande varelserna. Vi fördömer blodspillan av miljarder djur, såväl för konsumtion som för sport, vetenskapliga experiment, skinnindustri, m.m.

6. Vi tror att ingen människa har rätt att behandla andra levande varelser illa, och inte heller exploatera, lura eller utnyttja dem.

7. Vi tror att meningen med sex är det heliga alstrandet av barn, vilket endast borde förekomma inom äktenskapet.

8. Vi tror att ingen människa har rätt att förstöra jorden, naturen eller miljön. Omedelbara åtgärder bör tas för att minska den industriella kapplöpningen i konsumtionssamhället, som sätter den mänskliga utvecklingen på spel och förstör de grundläggande beståndsdelarna för kommande generationers överlevnad.

9. Vi tror att varje människa har en skyldighet att ägna sig åt någon tjänst till nytta för andra, för att kvalificera sig i förståelsen av den transcendentala kunskapen.

10. Vi tror att livet har en mening och att människorna kan upptäcka den.

11. Vi tror att Gud har gett var och en den heliga friheten, genom vilken man kan skilja på gott och ont, med det tydliga målet att eliminera det onda, odla det goda och att höja sig över den betingade existensen som manifesteras genom okunnighetens, lidelsens och godhetens kvaliteter.

12. Vi tror att våra sinnen, vår kunskap och vårt sinne kan fånga och förstå många materiella saker, men Guds existens kan bara inses genom tro och hängivenhet. Kärlek till Gud innefattar kärlek till alla levande varelser. Våra sinnen är ofullkomliga, och om skapelsens mening är att uppräcka kärlekens värde och hängivenheten till Gud och de skapade varelserna, och ta det fria beslutet att vandra vårt liv i denna anda. Denna förståelse är alltid fjärran från egoistiska skeptiker. Den kan inte förstå att det är deras exploaterande attityd som är orsaken till att de inte kan finna en högre mening i livet.

13. Vi tror att Gud älskar alla levande varelser och att Han tillfredsställer alla deras önskningar i denna värld. Han tvingar inte någon att närma sig Honom, men han kan inte tolerera att en människa orsakar sina bröder och systrar något lidande.

14. Vi tror på den här världen som särskilda energier från Gud, vilka skiljer sig på detta sätt:

  • Den allt genomströmmande energin från Brahman, den opersonliga kraften

  • De betingade men medvetna kraften (de individuella själarna eller Jivas).

  • Den allsmäktige och allvetande kraften som följer varje själ (Paramatma). Denna sista aspekt av Gud följer själen på hela dess väg av upprepade födelser i form av den inre rösten, och den råder henne att förandliga sitt liv. Vid sidan av dessa Guds energier, existerar Herrens andliga värld, Hans eviga boning, dit alla själar är välkoma så snar de vill överge den egoistiska världen.

15. Vi tror att de betingade själarna behöver komma i kontakt med en självförverkligad andlig mästare som är knuten till Gud genom en genuin skola och även genom en personlig mystisk relation.

16. Vi tror att det är till stor nytta för människorna att dagligen ägna några timmar av sin värdefulla tid åt studier och samtal kring uppenbarelseskrifterna och för personlig meditation. Vi anser också att skrifternas råd borde tillämpas i alla livets aktiviteter.

17. Vi tror på ett enkelt leverne och ett upphöjt tänkande. Varje människa måste vara beredd att offra en del av sina energier och ställa dem till förfogande i den direkta tjänsten för Gud och mänskligheten, att själv leva ett liv utan onödig lyx.

18. Vi tror att alla människor som har kraft, kunskap, rikedom eller andra framträdande förmågor, måste bara mycket rena i sitt personliga uppförande, och vara redo att använda sin situation för att skydda och tjäna dem som är mindre lyckligt lottade.

19. Vi tror att nåden, renheten, ärligheten och återhållsamheten är de grundläggande pelarna i ett friskt samhälle. Dessa förstörs var och en respektive av dödandet av djur, otillåten sex, hasardspel och droganvändning. Varje avancemang - som publicitet i TV och press, etc. - av dessa destruktiva element för det mänskliga samhället, bör förbjudas i lag.

20. Vi tror att alla levande varelser har en subtil kropp (sinne, intelligens och falskt ego) och en grov kropp bestående av jord, vatten, eld, luft och eter. Den grova kroppen buts ut i dödsögonblicket. Själen är den verkliga varelsen och kan ta plats i vilket kropp som helst som finns i världen. Det beror på den sista önskningen i dödsögonblicket och på handlingarna under den nuvarande livet. Detta visar att själen varken är man eller kvinna, varken svart eller vit, varken människa, djur eller planta, varken rik eller fattig, ung eller gammal, ful eller vacker. Själen är Guds eviga tjänare.


Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare