Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Srila Prabhupada

Herrens egenskaper och hängiven tjänst

- A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada -

Det förklaras i början av Vedanta-sutra att Gudomens Högsta Personlighet är ursprunget till alla egenskaper. Han kallas i allmänhet för nirguna. Nirguna betyder utan egenskaper. Guna betyder egenskap och nir betyder utan. Men ordet nirguna översätts av opersonlighetsanhängarna som "besitter inga egenskaper". De drar den felaktiga slutsatsen att den Högsta Herren saknar egenskaper, eftersom de inte är i stånd att uppfatta Hans egenskaper i transcendentalt förverkligande. Men så är icke fallet. Han är istället alla egenskapers källa. Från Honom strömmar ständigt alla egenskaper. Hur är det då möjligt att den begränsad person skulle kunna räkna Herrens egenskaper? Man kan uppskatta Herrens egenskaper vid en viss tidpunkt, men i nästa ögonblick har egenskapernas antal ökat. Det är alltså inte möjligt att göra en beräkning av Herrens transcendentala egenskaper. Han kallas nirguna på grund av Sina oräkneliga egenskaper.

Det är ingen id att lägga ned en massa arbete på att försöka förstå Herrens egenskaper. Det finns ingen mening i att spekulera eller utföra kroppsliga övningar för att därigenom uppnå perfektion i mystikens yoga. Man måste helt enkelt inse att den här kroppens lidande och glädje är förutbestämd. Det är inte nödvändigt att vare sig försöka undvika lidande i ens kroppsliga tillvaro eller att försöka bli lycklig genom att utföra olika slags övningar. Den bästa kuren är att med kropp, sinne och tal överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet och alltid vara engagerad i Hans tjänst. Dessa transcendentala strävanden ger resultat, emedan andra försök att förstå den Absoluta Sanningen aldrig kommer att lyckas. Det är därför som en intelligent person aldrig försöker förstå den Högsta Personligheten, den Absoluta Sanningen, genom spekulation eller mystisk kraft. Däremot engagerar han sig i hängiven tjänst och litar till Gudomens Högsta Personlighet. Han vet att vad som än händer kroppen, så sker det som ett resultat av hans föregående fruktbringande handlingar. I och med att man lever ett sådant enkelt liv i hängiven tjänst, kan man automatiskt vinna inträde i Guds transcendentala boning. De levande varelserna utgör i själva verket den Högsta Herrens väsentliga beståndsdelar, guds söner. Var och en har rätt att vederfaras Herrens transcendentala glädje. Om man tar upp den enkla metoden att engagera sig i gudshängiven tjänst, befrias man omedelbart från all materiell besmittelse och höjs till den transcendentala plattformen varifrån man kan vinna inträde till Herrens transcendentala boning.

Ur boken "Krishna All Glädjes Källa", kapiltel 14

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare