Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Attack


ATTACKER MOT OSKYLDIGA ANSES SOM DET MEST SYNDFULLA

- av Swami B.A. Paramadvaiti -


Mayapur, 11/3 2003

manur uvaca
alam vatsatirosena
tamo-dvarena papmana
yena punya-janan etan
avadhis tvam anagasah


"Herren Manu sa: Min käre son, var snäll och sluta. Det är inte bra att bli arg i onödan - det är vägen till det helvetiska livet. Nu går du över gränsen genom att döda Yaksas som faktiskt inte är några syndare."

nasmat-kulocitam tata
karmaitat sad-vigarhitam
vadho yad upadevanam
arabdhas te krtainasam


"Min käre son, dödandet av syndfria Yaksas, som du har satt igång med, godkänns inte alls av auktoriteterna, och det är inte till godo för din familj, som förmodas känna till lagarna om religion och irreligiositet." (Srimad Bhagavatam 4 Ch. 11 Text 7, 8)

Än en gång utmanas mänskligheten av vrede, girighet och dominans and en särskild nation. Utmanas av en armé av hundratusentals soldater och de mest sofistikerade vapnen i denna järnålder. De förbereder för att attackera en nation som drabbats svårt av lidanden under en lång tid redan.

Det är omöjligt för lekmän at känna till alla politiska förvecklingar. Mediernas information är alltid förvrängd, så man kan aldrig riktigt veta vad som pågår. Inte desto mindre, när man läser Manus instruktioner till hans sonson Dhruva Maharaja, tror jag att vi kan få en väldigt tydlig vägledning i vad som är den tillbörliga vägen att handla på, och vad som är olämpligt. Att hota och döda många oskyldiga barn, kvinnor och män är en ytterst demonisk handling och kommer att leda alla inblandade till helvetiska villkor.

Krig är den extremaste situationen i denna materiella existens. Det finns orsaker till varför ett land för att skydda sin säkerhet och stoppa orättvisor och gudlöshet, kan ge order att kämpa och döda vissa personer. Detta godkänns i Manu Samhita. Men det är aldrig godkänt att tortera okända människor. Det är inte bara emot den intuition vi kan känna i vårt hjärta, utan också fullkomligt förkastat av de religiösa skrifterna i världen. Om sådana åtgärder vidtas, ska du förvisso förstå att det måste komma av inflytandet från de demoniska människorna som inte har någon information om andlig visdom och som inte förstår att varje handling leder till en motsvarande reaktion för alla skyldiga parter. Av den anledningen stoppade Manu sin egen sonson från det stora misstaget att döda Yaksas.

Fördomar och generaliseringar är inte acceptabelt i sanningens församling. De är endast symtom på vrede som leder en människa till blindhet. Så om vi använder denna vrede emot andra, betyder det bara att vi befinner oss i mörkrets natur. Politiska och ekonomiska beslut för att bestraffa oskyldiga, att plåga och döda människor som är helt utan relation till en specifik konflikt, är helt enkelt smutsiga affärer.

Srila Prabhupada ger oss anledningen till hur det är möjligt att sådana saker kan fortgå. Eftersom det är en så enormt stor mängd våld gentemot försvarslösa djur, och så mycket andra våldsbrott som begås mot ofödda bebisar och andra svaga sektorer i samhället som inte kan försvara sig själva mot makten hos orättvisa styrande, kan vi förstå att det på många platser i världen - för att inte säga alla - är människor överhopade med ackumulerat negativt karma. Och alla som deltar i sådan djurslakt, även genom att äta köttet från dessa djur, drar olycka över sig själv och sin familj. Det finns ett ordspråk som säger att 'Guds kvarnar mal sakta men säkert', så karmat kommer inte alltid omedelbart. Ibland sker en fördröjning på många, många år innan man måste betala notan för de brott man begått. Så på detta vis är krig ibland verktyg för att förmedla sådana syndfulla reaktioner. Leo Tolstoy skrev att så länge det finns slakthus, så länge kommer det också att finnas slagfält.

För en medlidande Vaishnava är det outhärdligt att se hur en sådan massaker håller på att planeras mitt framför ögonen på hela världen, och därför ber vi att dessa observationer, baserade på den upplysande instruktionen i Srimad Bhagavatam, må tas under allvarligt övervägande av alla berörda parter. Det är tveksamt om det falska egots handling skulle kunna övertygas att ta en annan riktning och undvika ett krig med Irak, eller vilket annat krig som helst. Människor med ett stort falskt ego har vanligtvis en mycket reducerad förmåga till att lystna, och först när de ser att allt brutit samman i småbitar börjar de ifrågasätta sig själva och om de kanske inte borde ha gjort detta. Men då är det för sent. Många människor runtom i världen reser sin röst emot det annonserade kriget mot nationen Irak, även om jag tror att majoriteten i världen, inberäknat den muslimska världen, gärna skulle se ett politiskt system i Irak som ger större frihet till folket.

Det är rätt vanligt i denna värld att kriminella och missbrukare försöker åberopa religiösa känslor hos andra för att dölja sina egna fel. Det är ganska enkelt att övertyga en grupp av människor om en fientlig attityd gentemot dem som följer ett annat religiöst system eller helt enkelt lever på ett annorlunda sätt än de själva. Vemhelst som är en gudstroende vet att vänlighet och medlidande är bland de främsta kännetecknen på utveckling av ett högra andligt medvetande. Ingen religion skriver under på tortyr av oskyldiga människor. Därför är de som använder sig av någon typ av religiösa känslor, endast missbrukande.

Som vi vet är media mycket kraftfullt. Propagandaministern i den fascistiska Hitlerregimen sa en gång: "En lögn som upprepas tusen gånger, blir en sanning." Denna princip åtföljs av alla de stora lögnarna i världen. Därför är det ofta så att människor inte vet vad som är sanningen. Och ibland tror folk till och med att religioner och religiösa människor använder sig av våld och orättvisa för att helt enkelt tjäna sina egna syften. Men inget kan vara mer fel. Även ateisterna eller de som gör anspråk på att vara ateister, känner ett starkt behov av lagar och regler. Och dessa regler visar sig vara rätt lika de regler som lärs ut i religiösa traditioner. De som helt och hållet förnekar behovet av regler, skriver under på en djurisk anarki som säger att vadsomhelst som vemsomhelst skulle vilja göra inte spelar någon roll. Det spelar ingen roll hur många människor som kommer att plågas och dödas för att uppnå målet.

Så detta ämne här är verkligen inte den eller den religionen eller överhuvudtaget någon religion. Vad det handlar om är dödandet av oskyldiga. Djur i slakthusen är oskyldiga, och de lider smärta lika mycket som en människa när någon kroppsdel slits sönder. Vi alla som vill undvika detta krig i Irak eller något annat krig, borde genast aktivt och dynamiskt börja att propagera i ord och handling mot dödandet av oskyldiga djur och människor. Vi är alla bröder och systrar i den här världen. Vi är alla på besök på jorden under en mycket kort tid. Vi har alla en viss mängd smärta och njutning att erfara under denna korta visit. Och särskilt människan kommer att ackumulera antingen positiva eller negativa reaktioner för allt de gör under sin livstid. Och sedan vi lämnat denna kropp, kommer vi väldigt snart att få den rättvisa ersättningen för vad som varit våra gärningar under detta liv. Så det ligger i allas vårt intresse att vi inte begår någon orätt mot någon och inte skapar helvetiska villkor i vår girighet efter mer makt och pengar.

Vi borde komma ihåg att i vårt nästa liv kommer vi att bli offer för samma orättvisor som vi skapar för andra i dag. Låt oss alla sätta igång och stoppa det onödiga våldet varhelst vi kan. Och det finns bara ett sätt att sätta press på dem som befinner sig i vredens och lustans natur, och detta kan vi kalla ekonomisk bojkott, eller att inte köpa varor som producerats av människor med sådan mentalitet. Men som du ser i fallet Saddam Hussein, verkar sådana medel inte vara effektiva. Och naturligtvis kan vi framförallt bara be att det globala andliga medvetandet skulle resas genom ett ökat sjungande av Guds heliga namn i alla traditioner, och låt oss be till den oändlige att vi alla må bli förlåtna för de synder vi begått i det förflutna, så att reaktionerna för våra synder inte måste komma över oss längre. Och den mentaliteten skulle utan tvivel leda till en förändring i omständigheterna i världen.

dambho darpo 'bhimanas ca
krodhah parusyam eva ca
ajnanam cabhijatasya
partha sampadam asurim


"O, Prtas son! Högmod, förmätenhet, fåfänga, vrede, hårdhet och okunnighet är egenskaper tillhörande dem som har en demonisk natur."
(Bhagavad Gita 16.4) Så var så vänlig och se upp, alla som gör så mycket nonsens med tanken att vilja bli lyckligare eller att vilja skaffa mer rikedomar till ert eget folk, för du har valt fel väg för att uppnå detta. Varför försöker du inte i stället visa dygden i din tro och fulländningen av din karaktär genom att utöka de positiva relationerna, och kanske till och med mentalt inom er själva förlåta.

All ära till Svayambuva Manu och Srila Prabhupada, som var de sanna budbärarna av sanning, lag, kärlek och rättvisa.

B.A. Paramadvaiti Swami

Bild: Suhaib Salem - Reuters

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare